បទច​ម្រៀង CD
CD Album 01

ច្រៀងដោយ : តារាចម្រៀង​ ផលិតកម្មមហាហង្ស New Album 10 tracks.

CD Album 02

ច្រៀងដោយ : តារាចម្រៀង​ ផលិតកម្មមហាហង្ស New Album 10 tracks.

CD Album 03

ច្រៀងដោយ : តារាចម្រៀង​ ផលិតកម្មមហាហង្ស New Album 10 tracks.

CD Album 04

ច្រៀងដោយ : តារាចម្រៀង​ ផលិតកម្មមហាហង្ស New Album 10 tracks.

CD Album 05

ច្រៀងដោយ​ : តារាចម្រៀង ផលិតកម្មមហាហង្ស

CD Album 06

ច្រៀងដោយ​ : តារាចម្រៀង ផលិតកម្មមហាហង្ស​ និពន្ធទំនុកច្រៀង : លោក ហ៊ឹម នភា, លោក ផេន អានសុវត្ថិ, លោក ស៊ុំ គឹមស៊ីញ,

CD Album 07

ច្រៀងដោយ​ : តារាចម្រៀង ផលិតកម្មមហាហង្ស​ និពន្ធទំនុកច្រៀង : លោក អ៊ិន សុភិន, លោក ហ៊ឹម​ នភា, លោក ហ្វៃ សំអាង, អ្នកស្រី ប៉ាល់ វណ្ណារីរក្ស

បញ្ចេញមតិយោបល់