បទច​ម្រៀង [VCD]
          
បទ: កុំខ្វល់អតីត - ច្រៀងដោយលោក សៅ ឧត្តម (បទចម្រៀងក្នុងរឿង កាំបិតមុខ២)

[Official MV] បទ: កុំខ្វល់អតីត - ច្រៀងដោយលោក សៅ ឧត្តម (បទចម្រៀងក្នុងរឿង កាំបិតមុខ២)

រឿង ៖ កាំបិតមុខ២ មានចាក់ផ្សាយក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៌ PNN រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ វេលាម៉ោង ៧យប់ ដល់៨យប់ ។

          
បញ្ចេញមតិយោបល់