បទច​ម្រៀង [VCD]
          
បទ ៖ អ្នកថ្មី - (សុវត្តិឌី ធីរិកា) - បទក្នុងរឿង ៖ កាំបិទមុខពីរ [Official MV]

អ្នកថ្មី ច្រៀងដោយ ៖ សុវត្តឌី ធីរីកា - [Official MV] បទ អ្នកថ្មី ដែលមានក្នុងភាពយន្តភាគ រឿង ៖ កាំបិតមុខ២ មានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្ទ ដល់សុក្រ វេលាម៉ោង ៧យប់ ដល់៨យប់ ។

          
បញ្ចេញមតិយោបល់