បទច​ម្រៀង [VCD]
          
VCD Vol 01
  1. ហង្ស ដោយ ហេង ប៊ុនលាភ
  2. ថែបងសម្រាប់គេ ដោយ គឹម កែវមរកត
  3. ស្នេហ៍ទឹកកក ដោយ ឈុំ កំសត់
  4. បីនាទីគ្រប់គ្រាន់​​ សម្រាប់អូណ ដោយ ចិន្ថា វីតា 
  5. អារម្មណ៍មនុស្ស ម្នាក់មិនអស់ចិត្ត ដោយ ជួន អមរិទ្ធ
  6. ចង់បានស្នេហ៍ស្មោះ ដោយ ធី វណ្ណនីតា
  7. ហេតុផលតែមួយ គឺបងស្រលាញ់អូន ដោយ ឈុំ កំសត់
  8. សុំត្រឹមមួយមាត់ ដោយ ប៉ែន ចននី
  9. គ្មានបងក៏អូនមិនស្លាប់ ដោយ គឹម កែវមរកត
  10. គង់តែនឹងបែក ដោយ ជួន អមរិទ្ធ
          
បញ្ចេញមតិយោបល់