បទច​ម្រៀង [VCD]
          
VCD Vol 03
  1. សល់តែខ្លួន ម៉ម​ ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  2. ស្រុកយើងឥឡូវ ចិន្តា វីតា មហាហង្ស
  3. ដើមភូមិចុងភូមិ ប៉ែន ចននី មហាហង្ស
  4. ខ្មៅមានរសជាតិ ធី​ វណ្ណនីដា មហាហង្ស
  5. ដាច់មួយជួយកន្លះ ប៉ែន ចននី មហាហង្ស
  6. អំបុកនាងឈ្ងុយ សិដ្ឋ ​នីដា មហាហង្ស
  7. លក់ស្រូវដណ្តឹងអូន នាយក្រូច មហាហង្ស
  8. ក្រមុំខ្មៅចង់ស ម៉ម ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  9. ចាំអូនត្រពាំងពាយ ឈុំ កំសត់ មហាហង្ស
  10. ហុងស៊ុយបង 168 ប៉ែន ចននី មហាហង្ស
          
បញ្ចេញមតិយោបល់