បទច​ម្រៀង [VCD]
          
VCD Vol 04
  1. យ៉ូៗយ៉ាៗ ឌីជេ ខ្លា មហាហង្ស
  2. ចិត្តចង់មានស្នេហ៍ សិដ្ឋ​ & វីតា មហាហង្ស
  3. បើកទ្វារឲ្យប្តីអូន កំសត់​ & មរកត មហាហង្ស
  4. សម្លគ្រឿងដែក ឌីជេ ខ្លា មហាហង្ស
  5. កុំចង់មកបោក ចិន្តា វីតា មហាហង្ស
  6. ប្រកាសរកសង្សារ អមរិទ្ធ & នីដា មហាហង្ស
  7. មិនសមទំនង គឹម កែវមរកត មហាហង្ស
  8. បាក់ទឹកភ្លូកដី ចននី & វីតា មហាហង្ស
  9. ម៉ូតូកង់បី ចននី & វីតា មហាហង្ស
  10. រ៉េមបូ ឌីជេ ខ្លា មហាហង្ស
          
បញ្ចេញមតិយោបល់