បទច​ម្រៀង [VCD]
          
VCD Vol 05
  1. ក្ដីសុខបងមិនមែន​ក្ដីសុខពិតទេ ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  2. លេខការេបួនគ្មាន​ន័យសម្រាប់អូន ​​​​​ មរកត មហាហង្ស
  3. Icon​ផ្ដាច់ស្នេហ៌ វណ្ណនីដា មហាហង្ស
  4. កាន់តែស្រវឹងកាន់តែ នឹក ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  5. ស្មានមិនដល់ថាបង នៅតែស្រលាញ់អូន មរកត មហាហង្ស
  6. យឺតពេលទេបើអូន ប្រាប់ថាស្រលាញ់បង វណ្ណនីដា មហាហង្ស
  7. ហួសពេលមែនទេ ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  8. គ្មានអ្នកណាដូចបង មរកត មហាហង្ស
  9. គេជាអ្នកណា ដួងសិដ្ឋ មហាហង្ស
  10. មានថ្មីហើយពោល អាណិតធ្វើអ្វី មរកត មហាហង្ស
          
បញ្ចេញមតិយោបល់