ប្រលោមលោក
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គបញ្ចប់៖ រាត្រីនៃភពអន្តការ..]
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គ៨: ដួងច័ន្ទនៃរាត្រីកាល..]
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គ៧: អរុណរៀងរះ..]
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គ៦: ម្ទេសហឺរសម្លក្ដៅ..]
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គ៥: គំនុំស្នេហ៏..]
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គ៤: សន្ធិយាដួងចិត្ត..]
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គ៣: ជួបម្តងចងចិត្ត..]
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គ២: រាត្រីពណ៌ស្វាយ..]
រឿង រាត្រីពណ៌ស្វាយ [វគ្គ១: និស្ស័យឬចៃដន្យ..]
សង្ខេបរឿង [ មរណៈមាតា ]
បញ្ចេញមតិយោបល់