ខែ្សភាពយន្តខ្នាតធំ
រឿង លោកឪពុក The FATHER - [Officail Trailer]

THE FATHER «រឿង លោកឪពុក»

លោកឪពុកជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលកូនគ្រប់រូបត្រូវគោរព លោកជាអ្នកផ្ដល់កំណើតដល់កូន និងចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែរក្សាការពារកូន តាំងពីកូននៅតូចរហូតដល់ធំពេញវ័យ!...

ទាំងអស់នេះមានក្នុង «រឿង លោកឪពុក» ចាក់បញ្ចាំង ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅគ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា‼️

Picture art

 

 

Cover art

 

 

Cover art 2

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់