ខែ្សភាពយន្តខ្នាតធំ
ព្រលឹង - The Soul [Official Trailer]

មកដល់ហើយៗ ថ្ងៃទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ គឺរឿង "ព្រលឹង" នឹងមានដាក់បញ្ចាំងនៅគ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា‼️

ធានាថានឹងភ័យ រន្ធត់ ស្រែក សើចសប្បាយពេញរោងកុនតែម្ដង!

 

មតិយោបល់
បញ្ចេញមតិយោបល់